Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Ons schoolconcept

De Schans is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Samen met de 18 katholieke basisscholen uit de regio en sbo De Lings in Tegelen valt De Schans onder het bestuur van stichting “Kerobei”.

De Schans verzorgt onderwijs op maat aan een bepaalde groep kinderen die zeer speciale begeleiding nodig hebben. Deze kinderen kunnen de begeleiding die ze nodig hebben op basisscholen niet (meer) krijgen, omdat hun problemen de grenzen van de zorgmogelijkheden van de basisschool overschrijden. Uiteraard zitten er ook aan de zorg op De Schans grenzen. Deze zijn vastgelegd in toelatingscriteria die door de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning worden gebruikt om te kunnen bepalen of De Schans de juiste plek is voor het aangemelde kind.

De Schans biedt onderwijs op maat voor leerlingen met specifieke instructie- en ondersteuningsbehoeften en is een speciale school met ook onderwijs op maat aan kinderen met psychopathologische kenmerken, die echter niet voor een SO-school in aanmerking komen.

Het leren van kennis en vaardigheden staat in nauwe relatie met persoonlijkheidsontwikkeling. Hiermee wordt het vormend karakter van het onderwijs op de Schans benadrukt. Het gaat hier om kinderen die zich niet volgens de geldende ontwikkelingsnormen (kunnen) ontwikkelen. Door meestal meerdere problemen die deze kinderen ondervinden hebben ze vaak het gevoel “ik kan het toch niet, ik kan het niet zelf en ik hoor er niet meer bij”.

Zij hebben nog meer aandacht nodig, in kleinere groepen, waar zij zich minder een uitzondering hoeven te voelen. Pas dan kunnen hun sterkere kanten voldoende worden aangesproken, om hun problemen te doen verminderen. Het is de missie van De Schans kinderen die zeer speciale zorg nodig hebben zo’n schoolomgeving te bieden. We gaan daarbij uit van het motto "gewoon als het kan en speciaal als het noodzakelijk is”.

De Schans valt onder het SamenWerkingsVerband (SWV) Over de Maas. We hebben gezamenlijk op deze manier de verantwoordelijkheid over alle basisschoolkinderen binnen dit SWV. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt in het zorgplan, waar de samenwerking in beleid en activiteiten staat uitgedrukt.

Op De Schans zitten ruim 105 sbo-leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Het zijn kinderen die met een aparte leerlijn op de reguliere basisschool niet geholpen zijn (het is niet haalbaar of niet wenselijk), of waarvoor de druk op de basisschool te hoog is om met plezier naar school te kunnen gaan en om zich op zijn/haar eigen niveau te kunnen ontwikkelen.
Directie, teamleiders, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werkster ondersteunen leerkrachten en ouders in het ontwikkelingsproces van de kinderen.

Toelating op De Schans gebeurt op een speciale wijze, namelijk via de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning van Kerobei. Via telefoonnummer 077-3968888

In het huidige schooljaar heeft onze school 8 groepen waarvan 1 groep JRK (kleuters). Er werken zo’n 30 personeelsleden op De Schans, zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel. In totaal werken er op de scholen binnen de Hazenkamp bijna zestig medewerkers. Er is één directie voor alle scholen en het team wordt op momenten ook gezien als één. Wel heeft iedere school zijn eigen ontwikkelingen en wordt ten eerste ingezet op de versterking van de eigen school. Daarnaast wordt overal waar dat kan gekeken waar samenwerking meerwaarde biedt.

Binnen De Hazenkamp is sprake van een goede een zeer intensieve  samenwerking met basisschool De Regenboog, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, CJG en de bewoners van de woningen binnen Boulevard Hazenkamp. We profiteren op velerlei manier van elkaars kwaliteiten!