Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Fysiotherapie

Binnen SBO De Schans is het mogelijk dat kinderen fysiotherapie op school krijgen. De fysiotherapeute die werkt met de kinderen is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De fysiotherapeut probeert door gerichte behandeling de motorische, zintuiglijke en algehele ontwikkeling van het kind te beïnvloeden. Vroegtijdig signaleren van problematiek is daarbij belangrijk.

De fysiotherapeute op school werkt samen met de kinderen, de leerkrachten ( en ouders) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, de lessen beter volgen( denk ook aan schrijven) of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De kinderen krijgen individuele behandelingen die vooral bestaan uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Daarnaast worden de kinderen en de leerkrachten ook in de klassensituatie gevolgd en begeleid. De fysiotherapeute is daarom ook regelmatig in de groepen te vinden en zij geeft in de klassensituatie direct tips en adviezen aan leerkrachten en kinderen wat betreft aanpak en handelen.

Door middel van een communicatiemapje worden ouders op de hoogte gehouden van wat er tijdens de behandelingen gebeurd zodat ook ouders hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind, over spelen of een te kiezen sport. Hierbij houdt de fysiotherapeute rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Problemen in het bewegend functioneren van een kind staan vaak niet op zich. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spraak - taal ontwikkeling. Zo nodig zal de fysiotherapeute daarom, met toestemming van de ouders/ verzorgers, de behandeling van het kind zo veel mogelijk afstemmen op en samenwerken met de leerkracht, de logopedist, de ergotherapeut, de vakleerkracht gymnastiek, orthopedagoog, de ouders en eventueel andere behandelaars/ begeleiders buiten school om zo het kind zo goed mogelijk te helpen. In ieder geval hebben teamleider, logopediste en fysiotherapeute maandelijks overleg rondom de ontwikkeling van de kinderen binnen SBO de Schans.

Het onderzoek en de behandelingen door de fysiotherapeute op school, vinden individueel plaats en worden alleen vergoed door de zorgverzekeraar op verwijzing van de huisarts, kinderarts, schoolarts of revalidatiearts. Ouders zullen zelf aan de arts de hulpvraag moeten stellen en een verwijzing voor fysiotherapie moeten vragen. De teamleider, die regelmatig contact heeft met de fysiotherapeute, of de leerkracht van uw kind wil u altijd helpen met het formuleren van de hulpvraag en deze in een brief gericht aan de arts verwerken.

Wanneer het kind is doorverwezen naar de fysiotherapeute ontvangen ouders en leerkrachten een uitgebreide vragenlijst om meer duidelijkheid te krijgen wat betreft de hulpvraag. Daarna zal de fysiotherapeute het kind onderzoeken om zo een compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden van het kind te krijgen. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld. Ouders zullen dit handelingsplan ook ontvangen zodat zij op de hoogte zijn van wat de doelen zijn en op wat voor manier aan deze doelen gewerkt gaat worden. Na goedkeuring van de ouders zal de behandeling opgestart worden. Ouders zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij een behandeling. Mochten er tussentijds vragen zijn dan zal de fysiotherapeute ouders uitnodigen voor een gesprek. Ouders mogen bij vragen natuurlijk ook altijd binnen lopen, bellen, mailen of deze in het communicatiemapje schrijven. Heel graag zelfs zodat we samen voor de beste hulp voor uw kind kunnen zorgen!

Er zijn ook kinderen die al onder behandeling van een fysiotherapeut zijn voordat ze bij ons op school komen. In goed overleg met ouders en de behandelend fysiotherapeut zal bekeken worden of de behandelingen worden overgenomen door de fysiotherapeute van school. Dit is namelijk geen verplichting. Ouders beslissen zelf of zij van de mogelijkheid van fysiotherapie op school gebruik willen maken of liever bij de fysiotherapeut buiten school blijven. Met toestemming van de ouders zal in het laatste geval de fysiotherapeute van school of de leerkracht contact houden met deze fysiotherapeut om op deze manier de ontwikkeling te kunnen volgen.