Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Missie, visie, kernwaarden

Missie “Je mag zijn wie je bent en laat zien wat je kunt!”

Vanuit de wet Passend Onderwijs functioneren veel leerlingen goed binnen het regulier onderwijs. Echter wanneer het regulier onderwijs de grenzen van begeleiding bereikt heeft, dan komen wij als Speciaal Basis Onderwijs (SBO) de Schans in beeld. De Schans heeft als missie om begeleiding en een leeromgeving te bieden aan leerlingen die zeer speciale ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning is passend bij de ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen. Waarbij we onze leerlingen zoveel mogelijk proberen voor te bereiden op het zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij. We richten ons op de mogelijkheden en kansen van iedere leerling. Vanuit pedagogisch optimisme proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Denk hierbij aan de verschillende manieren van leren (b.v. praktisch), maar ook het aansluiten bij talenten van leerlingen. Om blijvend aan te kunnen sluiten op de ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen, is scholing van het team van groot belang.

Op SBO de Schans leren we van onze fouten en mogen verschillen er zijn. “Je mag zijn wie je bent en laat zien wat je kunt!”

Onze kernwaarden:

Eigenaarschap

Samen

Passend afstemmen

Zelfredzaamheid

 

Eigenaarschap

Op SBO de Schans wordt vanuit gedifferentieerde leerdoelen gewerkt aan de brede ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen zijn zich bewust van hun persoonlijke leerdoelen en kiezen in samenspraak met de leerkracht en binnen gestelde kaders waar ze aan willen werken. Tijdens kindgesprekken wordt door de leerkracht en de leerlingen besproken tijdens welke lessen en op welke manier de doelen behaald kunnen worden. Tevens wordt er gereflecteerd op het proces en het resultaat. De leerkracht leert en/of coacht de leerlingen in het plannen om hun uiteindelijke doel(en) te behalen. De verantwoordelijkheid voor het leerproces verschuift steeds meer van leerkracht naar leerling. De leerlingen worden daardoor geleidelijk aan steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. De Schans is er op gericht om de talenten en de kwaliteiten van de leerlingen zoveel mogelijk te benutten. Leerlingen worden zich steeds meer bewust van hun eigen talenten en kwaliteiten en maken hier gebruik van bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. We stimuleren het zichtbaar maken van de talenten zodat kinderen ook gebruik kunnen maken van elkaars talenten en kwaliteiten. Op SBO De Schans werken de professionals, bestaande uit (vak)leerkrachten, teamleiders, onderwijsassistenten, directie, orthopedagogen en paramedici in een ontwikkelingsgerichte organisatie waarbij er wordt gezorgd voor optimale ontwikkelingskansen. De professionals zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Iedere professional is zich bewust van zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten, deze worden bewust ingezet in de organisatie.

Passend onderwijs en afstemmen op elkaar

Binnen onze school is het een kracht dat leerlingen en ouders zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelen. Ze mogen hier zijn wie ze zijn. Leerlingen komen hierdoor mede met veel plezier naar school. Om de doelen voor onze leerlingen te realiseren is het voor een aantal leerlingen van belang om met name vanuit de praktijk te leren. Hiervoor gebruiken we adequate middelen, materialen en praktijksituaties. Hierbij willen we steeds meer de samenwerking met de omgeving opzoeken. Leerlingen kunnen gaan kijken bij bedrijven, verschillende beroepen zien, activiteiten uitvoeren en de geleerde vaardigheden toepassen in de praktijk. Met andere woorden: het onderwijs van buiten naar binnen halen en van binnen naar buiten brengen. Het team gaat uit van de positieve leerintenties van kinderen en denkt vooral in kansen. Binnen de groep én groepsoverstijgend is er een gedifferentieerd breed aanbod dat passend gemaakt wordt om aan te sluiten op de leerbehoeften. Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt om meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Zo zorgen we voor optimale ontwikkelingskansen. De professionals binnen SBO de Schans hebben een breed scala aan deskundigheid en expertise, zowel op onderwijsinhoudelijk, didactisch als pedagogisch vlak. Naast onze eigen expertise wordt indien nodig specifieke deskundigheid van buitenaf de school ingehaald. Hierdoor komen we tegemoet aan de verschillende leer- en ontwikkelbehoeften van de leerlingen.

Samen

Op SBO de Schans vinden we samenwerking op verschillende niveaus erg belangrijk. Als rode lijn loopt Positive Behavior Support (PBS) door de school. Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het samen creëren van een positieve en sociale omgeving, die het plezier en leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Leerling - leerling Op SBO de Schans ontwikkelen we het samenwerkend leren vanaf de onderbouw om zo op een verantwoorde en opbouwende manier, betekenisvol samen te werken. De leerlingen leren en weten dat er verschillen zijn. Ze leren deze verschillen te respecteren, te accepteren en om te gaan met hun eigen vaardigheden en die van anderen. Leerling -leerkracht In de dagelijkse praktijk is er de hele dag door interactie waarbij de leerkracht als rolmodel fungeert. De leerkracht investeert en is zich bewust van een pedagogische en didactische relatie met de leerling om zo met name preventief maar ook curatief te denken en te handelen. Leerkrachten hebben een open kijk op en begrip voor de leerlingen. Leerlingen mogen zichzelf zijn waarbij ze leren van hun fouten. School - ouders Voor de ontwikkeling van het kind is het van essentieel belang dat het team open communicatie heeft met ouders. Wij zien de ouders als volwaardige partners in een gezamenlijke opvoedkundige opdracht. Leerkracht - leerkracht Het team fungeert ook als rolmodel op het gebied van samenwerking en collegialiteit. Het team spreekt en werkt vanuit de principes van PBS; hierdoor wordt binnen de school dezelfde taal gesproken.

Zelfredzaamheid

Onze maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Het is van belang dat leerlingen hier goed op voorbereid worden, zodat zij in de toekomst succesvol deel kunnen nemen aan de maatschappij. Via de 21st century skills werken leerkrachten o.a. aan de zelfredzaamheid van onze leerlingen. De 21st century skills bestaan uit elf competenties; vaardigheden als kritisch en creatief denken, probleemoplossend vermogen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Tevens merken onze leerkrachten dat de 21st century skills goed aansluiten bij de interesses van onze leerlingen, waardoor leerlingen met plezier betekenisvoller en taakgerichter bezig zijn.Vooral het probleemoplossend denken en handelen vinden wij op SBO De Schans van groot belang. Vanuit een sturende rol gaandeweg naar een meer coachende en begeleidende rol leren wij de leerlingen hulpvragen te stellen wanneer zij problemen ervaren. Op deze manier leren de kinderen zichzelf ook beter kennen, waardoor zij beter in staat zijn om hun grenzen aan te geven, hun mogelijkheden te zien en op te komen voor zichzelf. Tot slot vinden wij dat basisvaardigheden van belang blijven om de zelfredzaamheid van de leerling te vergroten. Tot de basisvaardigheden horen niet alleen zaken als lezen, schrijven en rekenen, maar ook de motorische vaardigheden of sociaal-emotionele ontwikkeling als zelfvertrouwen, eigenwaarde, positief zelfbeeld of leren van fouten.