Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU
LOGOPEDIE, meer dan spraak alleen!

Logopedie

Logopedisten helpen kinderen met problemen op het gebied van mondelinge en auditieve taalvaardigheid (communicatieve vaardigheden, spraak- en taalontwikkeling, stem, gehoor, mondgedrag) en doen onderzoeken bij kinderen op dit gebied. Daarnaast begeleiden ze leerkrachten bij het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid bij kinderen.

De logopedist screent, o.a. op aanvraag van de teamleiders i.s.m. de leerkracht, kinderen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. De logopedist onderzoekt, behandelt en geeft preventieve adviezen. Ze werkt in groepsverband, individueel of in de stamgroep, afhankelijk van de problematiek of stoornis van het kind. In overleg met de leerkrachten, onderwijsassistenten en in samenwerking met de ouders wordt de problematiek van het kind toegelicht, de handelingsadviezen besproken en ingezet, waarbij het evalueren van de ontwikkeling van het kind na een bepaalde periode centraal staat.

De logopedist heeft maandelijks overleg met de teamleiders en de paramedicus (fysiotherapeut) over de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Deze multidisciplinaire overlegvorm is belangrijk om de ontwikkeling van een kind op alle gebieden (sociaal-emotioneel, motoriek, spraak-taal, didaktiek etc.) te kunnen volgen, om een duidelijk inzicht van de ontwikkelingskansen van het kind helder in beeld te krijgen en te benutten.

In de onderbouw is er wekelijks een begeleiding logopedie i.s.m. de leerkracht en onderwijsassistenten, waarbij er aandacht uitgaat naar de taalvoorwaarden zoals de spreek- en luisterregels en de communicatieve vaardigheden zoveel mogelijk passend binnen het thema van de groep. In de overige groepen begeleidt de logopedist ongeveer twee maandelijks of op aanvraag van de leerkracht, indien er hulpvragen ontstaan rondom een kind. Tevens krijgt het kind een communicatiemapje mee naar huis.

                                                                           
In samenwerking met de fysiotherapeut wordt tijdens het paramedisch overleg, eens per twee maanden, bekeken hoe we de zorg voor elk individueel kind wat betreft de handelingsadviezen op paramedisch gebied op elkaar af kunnen stemmen waardoor deze adviezen hanteerbaar zijn voor de leerkrachten en onderwijsassistenten in de groepen, zodat elk kind zijn ontwikkelingskansen optimaal kan ontplooien. Daarnaast neemt de logopedist op aanvraag deel aan het ZAT-overleg (=zorg advies team).

Procedure aanmelden

Bij aanmelding van de kinderen bij de logopediste moet rekening gehouden worden met de volgende afspraken. Deze zijn gemaakt in overleg met de directie en passen binnen de visie van de school.

Van kinderen, die nieuw op school komen en al buiten school logopedie krijgen wordt niet per definitie de behandeling op school overgenomen. Dit zal pas na goed overleg met de behandelend therapeut en indien er ruimte in het behandelschema is, besloten worden. De al ingezette therapie wordt dus in eerste instantie nog buiten school voortgezet.

Inplannen gebeurt op volgorde van aanmelden, waarbij de urgentie van de hulpvraag wel medebepalend is.

Mocht er ondanks deze afspraken toch een wachtlijst ontstaan dan zullen ouders en teamleiders hiervan op de hoogte worden gesteld. In overleg wordt dan gekeken of een kind nog even kan wachten of beter naar een praktijk buiten school verwezen kan worden

Het belang van therapie op school is voor ons heel duidelijk, waarbij er ook alles aan gedaan wordt om liefst alle kinderen gewoon op school in te plannen.